Tunduk dan Kasih

Kolose 3:18-19 Tunduk dan kasih, dua kata yang dipakai Paulus untuk menggambarkan tentang suatu hubungan yang dikehendaki oleh Tuhan dalam